Podmínky pronájmu vozu

Smluvní ujednání k zapůjčení vozu:

 

1/ Nájemce se zavazuje zaplatit vedle částky odpovídající sjednanému nájmu dále smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-za každý započatý den, kdy bude v prodlení s vrácením vozidla.

2/ Je sjednáno, že pronajímatel je oprávněn vozidlo, bude-li nájemce v prodlení s jeho vrácením, zajistit na místě odstavení a na náklady nájemce je dopravit do sídla pronajímatele.

3/ Nájemce odpovídá v rozsahu, v němž nebude škoda nahrazena z pojistného plnění, za veškeré škody na vozidle způsobené jím nebo třetí osobou.

4/ Nájemce při jakékoli dopravní nehodě, při níž došlo k poškození vozidla, bude informovat pronajímatele a vyžádá si jeho souhlas k tomu, jak bude dopravní nehoda řešena.

5/Nájemce je povinen uhradit spoluúčast ve výši 5000,- Kč včetně DPH v případě poškození vozu.

6/V pronajatém vozidle je zákaz kouření.

7/V případě nadměrného znečištění vozu je stanovena smluvní pokuta za znečištění vozu 2000,-Kč včetně DPH.